Theo báo cáo của Bảo hiểm Xã hội thành phố, hiện cơ quan này đang quản lý thu nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với hơn 41.800 cơ quan, đơn vị, DN tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hàng năm có 1,1 triệu lượt giao dịch với trên 5 triệu hồ sơ hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế phải tiếp nhận giải quyết, trả kết quả.

Theo đó, để triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Chính phủ và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giảm thủ tục hành chính đối với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, UBND Thành phố giao Bảo hiểm Xã hội thành phố tổ chức triển khai thực hiện việc thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử nhằm cắt giảm 1/3 số lần và giảm 50% số giờ thực hiện thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế so với hiện nay. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị, DN nâng cao năng lực cạnh tranh; phấn đấu hết năm 2015 có 70% các cơ quan, đơn vị, DN thực hiện thu, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bằng hình thức giao dịch điện tử.

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 1 năm, chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể và đơn vị, DN trên địa bàn thành phố tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị, DN thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động…/.

H.C