Bên cạnh đó, lĩnh vực văn hóa – xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, công tác thông tin, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tiếp tục được quan tâm; công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo quyết liệt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật được triển khai nghiêm túc…

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, trong những tháng cuối năm, Quận sẽ tập trung hoàn thành các kế hoạch, chỉ tiêu thành phố giao; tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án, quyết toán các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng theo đúng quy định; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, thu hút đầu tư, cải tạo các chung cư xuống cấp; triển khai giải phóng mặt bằng các dự án; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…/.

Hồng Chi