Lãnh đạo Cục thuế Hà Tĩnh trao bằng khen cho tập thế, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ảnh: Đ.T

Một số sắc thuế thu đạt khá so với kế hoạch và tăng thu cao so với cùng kỳ như: Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 102% kế hoạch, tăng 108% so với cùng kỳ; Thu tại xã đạt 166% kế hoạch, tăng 187% so với cùng kỳ; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 109% kế hoạch, tăng 362% so với cùng kỳ; Phí, lệ phí đạt 94% kế hoạch, tăng 27% so với cùng kỳ.

Có 11/13 đơn vị hoàn thành kế hoạch tỉnh giao từ 70% trở lên, trong đó có 3 đơn vị đạt với mức cao và tăng thu so với cùng kỳ là: Kỳ Anh đạt 99%; Cẩm Xuyên đạt 97%; Lộc Hà đạt 90%. Không những tăng thu về số tuyệt đối, mà chất lượng nguồn thu cũng được tăng lên, thu từ đất giảm dần và tương ứng thu từ lĩnh vực SXKD tăng lên. Cụ thể năm 2011 thu từ lĩnh vực hoạt động SXKD chiếm 72% trên tổng thu ngân sách, năm 2012 chiếm 77% và 9 tháng đầu năm 2013 tỷ lệ thu từ hoạt động SXKD chiếm 87% .

Công tác thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2013 đạt thắng lợi, là năm có số thu lớn nhất và tỷ lệ tăng thu so với cùng kỳ cao nhất từ trước tới nay ở Hà Tĩnh, trong đó tỷ trọng thu ngân sách từ hoạt động SXKD ngày càng tăng.

Tổng số thu thuế và phí ở Hà Tĩnh 9 tháng đầu năm nay là 3.050 tỷ đồng, đạt 73% kế hoạch tỉnh giao và bằng 107% kế hoạch Bộ giao cả năm, tăng 51% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất thì tổng thu là 2.656 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch tỉnh giao và bằng 125% kế hoạchBộ giao cả năm.

Hà Tĩnh là địa phương về đích sớm nhất trước 3 tháng so với dự toán Trung ương giao và là đơn vị đứng tốp đầu của cả nước về tỷ lệ tăng thu cao so với cùng kỳ./.

Đức Thống