Đó là số liệu do Cục Thuế Hải Dương thống kê tính đến hết tháng 5/2013, tạm tính từ ngày 1/1 đến 31/5/2013, có nghĩa gần 71,5% doanh nghiệp không phát sinh thuế TNDN.

Trong số những doanh nghiệp không phát sinh thuế TNDN có 10 doanh nghiệp nhà nước trung ương, 12 doanh nghiệp nhà nước địa phương, 174 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và 395 doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

Đặc biệt, trong đó có 11 doanh nghiệp đã dừng hoạt động, 5 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và 11 doanh nghiệp mới thành lập từ tháng 3/2013.

Nhật Giang