Tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương tăng 1,35 lần

Năm 2022 tỉnh Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nguồn vốn đầu tư công thuộc nguồn ngân sách địa phương là 4.167,3 tỷ đồng, tăng gấp 1,35 lần so với năm 2021 (trên 3.088 tỷ đồng).

Cụ thể, chi xây dựng cơ bản vốn tập trung là 730,1 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất 3.200 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 28 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương là 209,2 tỷ đồng.

Hải Dương quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2022
Hải Dương quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 ngay từ đầu năm. Ảnh minh họa: Đức Minh

Với nguồn vốn được giao, tỉnh Hải Dương đã lên kế hoạch phân bổ vốn chi tiết. Theo đó, tỉnh dự kiến phân bổ trên 2.978,6 tỷ đồng về cấp ngân sách huyện và ngân sách cấp xã (bao gồm: chi xây dựng cơ bản vốn tập trung phân bổ về ngân sách cấp huyện 219,021 tỷ đồng; đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất phân bổ về ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã 2.759,6 tỷ đồng). Trên 1.188 tỷ đồng được phân bổ cho cấp ngân sách tỉnh.

Phấn đấu đến 30/9 giải ngân được 60 - 70% nguồn vốn

Phát huy những kết quả đạt được trong giải ngân vốn đầu tư công từ các năm trước (Hải Dương luôn đứng trong top đầu các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao nhất trong cả nước), ngay khi được giao kế hoạch vốn năm 2022, UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu các cấp, các ngành và đơn vị liên quan trong tỉnh tăng cường rà soát bảo đảm các dự án bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2022 phải có đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công.

Ngoài ra, tỉnh Hải Dương cũng đề nghị các cấp, ngành tăng cường phối hợp trong việc rà soát, lập kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022, trong đó tập trung đầu tư hoàn thành các công trình chuyển tiếp và triển khai đầu tư các dự án trọng điểm theo nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 theo quy định, UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu các cấp, ngành thực hiện quyết liệt ngay từ đầu năm 2022 việc hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và thực hiện dự án theo tiến độ đầu tư đã được phê duyệt, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án lớn của tỉnh và dự án hạ tầng giao thông kết nối liên tỉnh.

Đối với dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng từ năm 2021 trở về trước, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương lập hồ sơ quyết toán trình phê duyệt. Trong đó, dự án được giao vốn năm 2022 phải thực hiện thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn trước tháng 6 năm 2022.

Đối với dự án chuyển tiếp, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu (nếu có), tổ chức thi công ngay sau khi được giao vốn và sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, lập hồ sơ thanh toán, giải ngân hết kế hoạch vốn trong năm 2022 (trong đó, phấn đấu đến ngày 30/9 giải ngân từ 70% trở lên) và bảo đảm dự án không phát sinh tăng nợ khối lượng xây dựng cơ bản.

Đối với dự án khởi công mới, chủ đầu tư tập trung triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để dự án khởi công trước tháng 7/2022. Trong quá trình thực hiện đầu tư, phải sớm nghiệm thu khối lượng hoàn thành, giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm 2022 (trong đó, phấn đấu đến ngày 30/9 giải ngân từ 60% trở lên) và theo nguyên tắc khối lượng thực hiện trong năm không vượt kế hoạch vốn giao.

UBND tỉnh Hải Dương đề nghị các cấp, các ngành và chủ đầu tư chủ động, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai kế hoạch đầu tư công, thực hiện dự án; chủ động điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư công để thúc đẩy giải ngân, nâng cao hiệu quả đầu tư.

Trong thời hạn không quá 15 ngày kể từ ngày có quyết định giao kế hoạch vốn năm 2022, chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm lập tiến độ thực hiện, kế hoạch giải ngân và cam kết giải ngân vốn năm 2022 theo kế hoạch đã lập của từng dự án, gửi về cơ quan kế hoạch, tài chính và kho bạc nhà nước để theo dõi thực hiện. Kết quả giải ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Trường hợp không hoàn thành giải ngân theo kế hoạch lập (trừ lý do khách quan, bất khả kháng), kiểm điểm trách nhiệm tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan; nếu năm 2022 giải ngân không đạt 100% kế hoạch vốn thanh toán, thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân có liên quan năm 2022.