Đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan; tích cực, chủ động giải quyết các khó khăn vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) xuất nhập khẩu khẩu (XNK); triển khai thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS) bước đầu hiệu quả, thu hút 689 DN thường xuyên tham gia XNK.

Bên cạnh đó, tình hình kinh tế, xã hội trong năm 2014 có nhiều chuyển biến tích cực, kim ngạch xuất nhập khẩu, tính đến 15/10, đạt gần 21,6 tỷ USD, tăng 14,1%, góp phần tăng thu ngân sách của đơn vị.

Trong 2 tháng còn lại của năm, đơn vị tiếp tục triển khai và hỗ trợ DN trong quá trình thực hiện VNACCS/VCIS; nhanh chóng phổ biến, hướng dẫn các văn bản, Nghị định, Thông tư thi hành Luật Hải quan 2014 (có hiệu lực từ 1/1/2015) ngay khi được ban hành đến toàn thể cán bộ, công chức, DN hoạt động XNK trên địa bàn.

Đơn vị đang nỗ lực cố gắng đến 31/12/2014 thu đạt 22.688 tỷ đồng, bằng 105% so chỉ tiêu phấn đấu./.

Hải Anh