KBNN

Công chức KBNN đang thực hiện kiểm soát các hồ sơ thanh toán vốn ngân sách. Ảnh: H.T

Ngoài ra, báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang cũng cho biết, với nguồn vốn đầu tư công được phép kéo dài từ năm trước sang là gần 480 tỷ đồng, đến hết tháng 4 vừa qua, đơn vị đã giải ngân được gần 58 tỷ đồng, đạt trên 12% kế hoạch.

Để giải ngân tốt nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021, ngay từ những tháng đầu năm, KBNN Hậu Giang đã đẩy mạnh công tác đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn thành thủ tục, hồ sơ thanh toán vốn ngay khi có khối lượng hoàn thành gửi đến Kho bạc để làm thủ tục thanh toán vốn.

Bên cạnh đó, KBNN Hậu Giang cũng yêu cầu các chủ đầu tư cần phân loại dự án theo từng nhóm để có những giải pháp phù hợp, chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán đối với dự án đã hoàn thành.

Đối với dự án có khả năng hoàn thành trong năm kế hoạch thì tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch, KBNN Hậu Giang đề nghị các chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu.

Còn đối với dự án khởi công xây mới, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định. Đồng thời, chủ đầu tư phê duyệt và lựa chọn nhà thầu để sớm thực hiện dự án, tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đấu thầu, đảm bảo công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đúng quy định.

Đến nay, Dịch vụ công trực tuyến của KBNN đã được triển khai tới các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Do đó, KBNN Hậu Giang lưu ý các chủ đầu tư gửi hồ sơ khối lượng hoàn thành đồng thời với việc gửi chứng từ thanh toán lên dịch vụ công trực tuyến để được tiếp nhận, thanh toán ngay, tránh tồn đọng chứng từ chưa được tiếp nhận trên Dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Vân Hà