Hiện còn trên 14.188 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa được phân bổ