Theo thông tin từ HNX, thực hiện công văn số 2828/UBCK-VP ngày 16/5/2022 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin đối với giao dịch tự doanh, HNX đã thực hiện công bố thông tin dữ liệu giao dịch tự doanh trên trang thông tin điện tử của Sở, bắt đầu từ ngày 20/5/2022.

Cụ thể, nội dung thông tin công bố bao gồm: khối lượng/giá trị mua tự doanh; khối lượng/giá trị bán tự doanh; tổng khối lượng/giá trị tự doanh trong ngày giao dịch đối với các mã chứng khoán. Thời điểm công bố là cuối ngày giao dịch hàng ngày.

HNX cho biết, dữ liệu giao dịch tự doanh các thị trường được công bố tại địa chỉ sau: thị trường cổ phiếu niêm yết tại https://hnx.vn/vi-vn/thong-tin-cong-bo-ny-hnx.html; thị trường cổ phiếu UPCoM tại https://hnx.vn/vi-vn/thong-tin-cong-bo-up-hnx.html; thị trường chứng khoán phái sinh tại https://derivatives.hnx.vn/web/phai-sinh/trang-chu.

Trước đó, HNX đã gửi công văn yêu cầu doanh nghiệp giải trình khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên. Đây là những giải pháp mang tính đồng bộ mà Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã đưa ra nhằm tăng cường giám sát, đảm bảo thị trường hoạt động công khai, minh bạch./.