Thông tư quy định đối tượng vay vốn là các hộ nghèo thuộc đối tượng hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 48.

Theo đó, căn cứ nhu cầu vay vốn của hộ gia đinh, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam(NHCSXH) xem xét và quyết định mức cho vay, nhưng không vượt quá 15 triệu đồng/hộ gia đình. Lãi suất cho vay 3%/năm, thời hạn cho vay là 10 năm, trong đó thời gian ân hạn trả nợ gốc, lãi là 5 năm tính từ thời điểm hộ gia đình bắt đầu nhận khoản vốn vay đầu tiên.

Về phương thức cho vay, NHCSXH thực hiện ủy thác cho vay từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội hoặc trực tiếp cho vay. Nguồn vốn cho vay được quy định là 50% do ngân sách trung ương cấp, 50% do NHCSXH huy động.

NHCSXH và hộ gia đình vay vốn thỏa thuận về số tiền và các kỳ hạn trả nợ gốc; các kỳ hạn trả nợ lãi. Hộ gia đình vay vốn thực hiện trả nợ gốc, lãi vốn vay từ năm thứ 6. Mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 20% tổng số vốn đã vay. Hộ gia đình vay vốn được trả nợ gốc và lãi vốn vay trước hạn.

NHCSXH sẽ thực hiện giải ngân trực tiếp cho hộ gia đình vay vốn, kể cả trường hợp thực hiện ủy thác cho vay từng phần qua các tổ chức chính trị - xã hội. Vốn vay sẽ được giải ngân 100% sau khi hoàn thành phần móng đối với những hộ gia đình vay vốn để xây dựng mới; sau khi hoàn thành 30% khối lượng công việc xây dựng sàn vượt mức ngập lụt đối với hộ gia đình vay vốn để cải tạo, nâng tầng nhà ở đã có.

Về thu hồi nợ gốc và lãi vốn vay, NHCSXH thực hiện theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ gốc, nợ lãi vốn vay của từng hộ gia đình. Trường hợp đến kỳ hạn trả nợ cuối cùng mà hộ gia đình vay vốn không trả được nợ do nguyên nhân khách quan thì được NHCSXH xem xét cho gia hạn nợ trên cơ sở khả năng trả nợ của hộ gia đình vay vốn trong thời gian tiêp theo. Tổng thời gian gia hạn nợ tối đa bằng 1/2 thời hạn đã cho vay.

Trường hợp khi kết thúc thời hạn vay mà hộ gia đình không trả hết nợ gốc và/hoặc lãi vay đã cam kết và không được gia hạn nợ thì số dư nợ gốc được chuyển sang nợ quá hạn và áp dụng lãi suất cho vay quá hạn là 3,9%/năm; không áp dụng phạt chậm trả.

Việc xử lý rủi ro đối với các khoản vay xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung được thực hiện theo quy định hiện hành về xử lý nợ bị rủi ro tại NHCSXH.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 25/12/2014./.

Thanh Mai