cục thuế đồng tháp

Tìm hiểu thủ tục hành chính thuế tại bộ phận "một cửa" Cục Thuế Đồng Tháp. Ảnh: NM.

Như TBTCO đã thông tin, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã hoàn thành kết nối, đưa tổng số 93 thủ tục thuế được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia đều đạt mức độ 4. Như vậy, về nhiệm vụ triển khai tích hợp các dịch vụ công trực tuyến lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, đến nay Tổng cục Thuế đã hoàn thành 100% kế hoạch được giao trước 6 tháng.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế đang tiếp tục triển khai thực thi phương án đơn giản hoá các thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế theo chỉ đạo của Bộ Tài chính. Hiện Tổng cục Thuế đã thông qua phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý nhà nước (đưa vào dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế 38/2019/QH14).

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng đang thực hiện các phương án đơn giản hoá 140 thủ tục hành chính để đáp ứng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3,4 theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Đến nay đã hoàn thành nâng cấp 56 thủ tục hành chính lên mức 3,4; các thủ tục hành chính còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện, kiểm thử... sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.

Ngoài đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến người nộp thuế, Tổng cục Thuế đang triển khai thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ. Kết quả đến nay đã hoàn thành 32/49 báo cáo, đạt tỷ lệ 65,31%; còn lại 17/49 báo cáo, tương ứng với 34,69% đang hoàn thiện và dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Đồng thời, triển khai thực thi phương án đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư trong lĩnh vực thuế theo kế hoạch của Bộ Tài chính./.

Nhật Minh