Hỏi: Cơ quan tôi đang tham mưu UBND huyện giao quyền tự chủ tài chính cho 2 đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP (Ban Quản lý dự án và Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng). Xin hỏi mốc thời gian áp dụng cơ chế tự chủ là ngày ban hành quyết định giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2022- 2026 với thời gian hiệu lực áp dụng từ ngày 1/1/2022; hay là thời điểm quyết định được ký (vào tháng 7/2022)?

Trả lời: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015 của Quốc hội quy định: Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại văn bản đó nhưng không sớm hơn 45 ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương; không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp tỉnh; không sớm hơn 7 ngày kể từ ngày ký ban hành đối với văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND cấp huyện và cấp xã.

Không được quy định hiệu lực trở về trước đối với các trường hợp: Quy định trách nhiệm pháp lý mới đối với hành vi mà vào thời điểm thực hiện hành vi đó pháp luật không quy định trách nhiệm pháp lý.

Về thời gian giao quyền tự chủ tài chính cho 2 đơn vị sự nghiệp công lập của độc giả, đề nghị thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Cụ thể, từ năm 2022, các đơn vị sự nghiệp công thực hiện theo quy định tại Điều 35 của Nghị định này và các quy định sau: Đến ngày 31/3/2022, đơn vị nhóm 3 và đơn vị nhóm 4 thực hiện báo cáo cơ quan quản lý cấp trên phê duyệt phương án tự chủ tài chính. Đến ngày 30/6/2022, các bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh, cấp huyện phê duyệt phương án tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công thuộc phạm vi quản lý sau khi có ý kiến của cơ quan tài chính cùng cấp.

Đề nghị độc giả nghiên cứu các quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ để tham mưu cho lãnh đạo nơi độc giả đang công tác căn cứ xác định mốc thời gian áp dụng cơ chế tự chủ của 2 ban theo đúng quy định của pháp luật.