Hơn 2 triệu lượt hộ nghèo được vay vốn chính sách năm 2021