Theo Bộ Tài chính, có 7 địa phương được cấp kinh phí bao gồm: Lào Cai, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Lâm Đồng, Nam Định và Vĩnh Long.

Trong các địa phương trên, có 2 tỉnh được ngân sách trung ương hỗ trợ 100% kinh phí để thực hiện chính sách BHYT cho người thuộc hộ cận nghèo, học sinh-sinh viên là Vĩnh Long và Hậu Giang. Trong đó, tỉnh Vĩnh Long được cấp 67 tỷ đồng (kinh phí thực hiện chế độ năm 2010, 2011, 2012 và 2013) và Hậu Giang là 33,66 tỷ đồng (kinh phí 2013,2014).

Các địa phương còn lại được tạm ứng 70% nhu cầu kinh phí. Cụ thể số kinh phí hỗ trợ cho mỗi địa phương như sau: Lào Cai: 5,538 tỷ đồng (kinh phí năm 2014), Đồng Nai: 3,7 tỷ đồng (kinh phí năm 2014), Hà Tĩnh: 105,397 tỷ đồng (kinh phí thực hiện chế độ năm 2013,2014), Lâm Đồng: 23,63 tỷ đồng (kinh phí 2014) và Nam Định: 109,503 tỷ đồng (kinh phí thực hiện từ 2011-2014)./.


Thảo Miên