Theo đó, Bộ Tài chính xác định nhu cầu kinh phí và nguồn kinh phí từ năm 2007-2012 cho tỉnh Thái Nguyên thực hiện chính sách trên, cụ thể như sau:

Tổng kinh phí để thực hiện chế độ mua thẻ BHYT và mai táng phí cho các đối tượng bảo trợ xã hội từ năm 2007-2010 của tỉnh là hơn 14,6 tỷ đồng.

Năm 2011, tổng kinh phí để thực hiện chính sách bảo trợ xã hội của toàn tỉnh Thái Nguyên là gần 74,6 tỷ đồng. Trong đó, nguồn kinh phí đã bố trí thực hiện là hơn 62,1 tỷ đồng, kinh phí còn thiếu là gần 12,5 tỷ đồng.

Năm 2012, tổng kinh phí để thực hiện chính sách này khoảng 80,4 tỷ đồng. Nguồn kinh phí đã bố trí thực hiện là hơn 92 tỷ triệu đồng. Như vậy, số kinh phí còn dư là hơn 11,6 tỷ đồng.

Phần kinh phí trợ cấp khó khăn, trợ cấp đột xuất và tái hòa hợp cộng đồng theo quy định qua các năm của tỉnh do NSĐP đảm bảo.

Cân đối giữa kinh phí đã thực hiện và nguồn kinh phí đã cấp cho tỉnh Thái Nguyên từ năm 2007-2012, Bộ Tài chính yêu cầu:

Nguồn kinh phí NSTW đã bổ sung cho tỉnh còn dư để thực hiện chính sách trên trong năm 2011 và các năm tiếp theo là gần 22,3 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí được chuyển sang năm 2013 là hơn 6,8 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội năm 2013 và các năm tiếp theo.

Vũ Luyện