Theo quyết định của HSX, trên sàn này hiện có 59 mã cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ. Đa phần các cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ đều là chứng khoán thuộc diện cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt hoặc có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Cụ thể, trong số 59 mã không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này, có 17 mã vào diện chứng khoán bị cảnh báo; 15 mã rơi vào diện kiểm soát và kiểm soát đặc biệt. Ngoài ra, có 17 mã thuộc diện vi phạm công bố thông tin pháp luật về thuế, lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2019 là số âm và báo cáo tài chính công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2019 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán; số còn lại là do thời gian niêm yết dưới 6 tháng.

Giao dịch ký quỹ là việc nhà đầu tư mua cổ phiếu có sử dụng hạn mức tín dụng do công ty chứng khoán môi giới cấp và được đảm bảo bằng khoản ứng trước bằng tiền hoặc thế chấp bằng chính cổ phiếu được mua. Vì vậy, thông thường những nhà đầu tư nào dự đoán giá tăng sẽ thực hiện giao dịch ký quỹ.

Danh sách các mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ xem tại đây./.

Hồng Quyên