Thông tư 144 hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trong đó có cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Đối tượng áp dụng Thông tư là ban chỉ đạo phong trào các cấp; văn phòng thường trực, cơ quan thành viên ban chỉ đạo phong trào các cấp; Ủy ban nhân dân các cấp; ban công tác mặt trận ở khu dân cư.

Đối với việc xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 55/2013/TT-BTC ngày 6/5/2013 của Bộ Tài chính.

Về nguyên tắc quản lý và sử dụng kinh phí, Thông tư 144 quy định, kinh phí hoạt động của ban chỉ đạo các cấp, cơ quan thành viên ban chỉ đạo các cấp, văn phòng thường trực ban chỉ đạo các cấp do ngân sách nhà nước bảo đảm căn cứ vào nhiệm vụ được giao, theo nguyên tắc cấp nào tổ chức thực hiện thì ngân sách cấp đó bảo đảm kinh phí; đối với khu dân cư do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo.

Đối với các xã thuộc vùng khó khăn được xác định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1733/QĐ-TTg ngày 29/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn tỉnh Gia Lai, Quyết định số 30/2012/QĐ-TTg ngày 18/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí xác định thôn đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2012 - 2015; kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo cấp xã do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2014 và thay thế Thông tư liên tịch số 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT ngày 7/4/2006 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Văn hóa - Thông tin./.

Phương Quyên