Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII
Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII

TTXVN