điều chỉnh nguyện vọng1
điều chỉnh nguyện vọng2

TTXVN