Có 97 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư vào Việt Nam trong 9 tháng năm 2022