Infographics: Ngành Thuế đã xử lý khoanh nợ, xóa nợ thuế được 34.877 nghìn tỷ đồng