Infographics: Tổng vốn huy động trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 3.240,6 nghìn tỷ đồng