Infographics: Việt Nam chú trọng phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo