Inforgraphics: Vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài đạt gần 316,4 triệu USD