KBNN hải Dương

Giao dịch tại KBNN Hải Dương. Ảnh: Hạnh Thảo

Để tạo điều kiện thuận lợi, góp phần phục vụ tốt cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đảm bảo cho cán bộ, công chức và viên chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, đầm ấm; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm soát chi (KSC) NSNN những tháng đầu năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật, KBNN vừa có văn bản số 159/KBNN-KSC hướng dẫn chi NSNN trong những tháng đầu năm 2019.

Theo đó, đối với trường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách đã được Quốc hội, HĐND quyết định, tuy nhiên các bộ, ngành, địa phương chưa kịp thời nhập dự toán vào Hệ thống Thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS), KBNN sẽ thực hiện như sau:

Với các khoản chi lương, các khoản chi phụ cấp cho cán bộ công chức, chi cho người có công với cách mạng và một số khoản chi cần thiết khác để bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước trong tháng 1 và tháng 2 năm 2019, KBNN tỉnh, thành phố căn cứ vào quyết định giao dự toán ngân sách 2019 của cấp có thẩm quyền (bản chính), giấy rút dự toán ngân sách và hồ sơ theo quy định do đơn vị sử dụng ngân sách (ĐVSDNS) gửi đến, thực hiện nhập dự toán (tạm cấp) theo quy định tại Thông tư số 123/2014/TT-BTC ngày 27/08/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn tổ chức vận hành, khai thác hệ thống TABMIS và thực hiện kiểm soát thanh toán theo quy định hiện hành đối với trường hợp đơn vị sử dụng ngân sách gửi đề nghị thanh toán tới kho bạc, nhưng dự toán của đơn vị chưa được cấp có thẩm quyền nhập vào hệ thống TABMIS.

Trường hợp ĐVSDNS không có quyết định giao dự toán của đơn vị dự toán cấp trên, khi đến giao dịch với KBNN, KBNN nơi giao dịch có ý kiến với ĐVSDNS để báo cáo cấp có thẩm quyền khẩn trương giao dự toán cho đơn vị. KBNN cũng yêu cầu KBNN các cấp chủ động báo cáo UBND để chỉ đạo, đôn đốc cơ quan tài chính địa phương nhập dự toán kịp thời, đầy đủ vào hệ thống TABMIS đảm bảo đúng quy định.

Đối với quy trình nhập dự toán và phương pháp hạch toán kế toán: KBNN nơi đơn vị giao dịch nhập dự toán (tạm cấp) vào hệ thống TABMIS với số tiền bằng đúng đề nghị chi trong tháng 1 và tháng 2/2019 của ĐVSDNS. Phương pháp hạch toán kế toán thực hiện theo hướng dẫn về kế toán dự toán tạm cấp tại Công văn số 4696/KBNN-KTNN ngày 29/9/2017 của KBNN về việc hướng dẫn thực hiện Chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN.

Ngay sau khi các bộ, ngành (đối với cơ quan trung ương) và cơ quan tài chính (đối với cơ quan địa phương) nhập dự toán vào hệ thống TABMIS, KBNN nơi đơn vị giao dịch thực hiện thu hồi dự toán đã nhập (tạm cấp) theo hướng dẫn tại Công văn số 4696/KBNN-KTNN ngày 29/9/2017 của KBNN.

KBNN cho biết, công văn hướng dẫn chi NSNN những tháng đầu năm này để tạo điều kiện thuận lợi, góp phần phục vụ tốt cho hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đảm bảo cho cán bộ, công chức và viên chức đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, đầm ấm; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác KSC NSNN những tháng đầu năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật./.

Vân Hà