KBNN

Từ đầu năm đến nay, KBNN đã từ chối thanh toán trên 11 tỷ đồng cả trong chi thường xuyên và chi đầu tư XDCB. Ảnh: Hạnh Thảo

Báo cáo từ KBNN cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2015, toàn hệ thống đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 213.000 tỷ đồng, đạt 27,4% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi NSNN, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán ước khoảng 5.800 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 3,2 tỷ đồng.

Chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2015 giải ngân qua hệ thống KBNN ước khoảng 74.665 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch. Trong đó, vốn XDCB tập trung giải ngân là 52.800 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân là 10.500 tỷ đồng; nguồn vốn khác giải ngân là 11.365 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán khoảng 8,2 tỷ đồng do chủ đầu tư đề nghị thanh toán không đúng đối tượng, thủ tục đầu tư không đúng quy định, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Trong lĩnh vực huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển, tính đến ngày 21/4/2015, KBNN huy động trái phiếu Chính phủ đạt trên 63.910 tỷ đồng, đạt 25,56% kế hoạch năm (250.000 tỷ đồng). Riêng tháng 4/2015, huy động đạt trên 7.918 tỷ đồng.

Vân Hà