Theo đó, Bộ Tài chính ban hành 31 nhóm nhiệm vụ để hành động, thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP).

Cụ thể: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tham mưu giúp Chính phủ đổi mới việc xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện Chương trình THTK, CLP hàng năm và dài hạn theo hướng vừa đảm bảo tính tổng thể, toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm, có chủ đề từng năm.

Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Ảnh: Minh họa.

Ngoài ra, Bộ Tài chính thực hiện rà soát, tổng kết và đề xuất sửa đổi Luật THTK, CLP; nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định dự toán thu năm 2023 và các năm sau…

Trong kế hoạch này cũng có những nhóm nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, như: thực hiện rà soát, thống kê, tổng hợp đầy đủ các thông tin, số liệu liên quan đến thực hiện chính sách, pháp luật về THTK, CLP giai đoạn 2016 - 2021; báo cáo rõ kết quả rà soát, phát hiện các vi phạm, thất thoát, lãng phí của từng bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cơ quan…

Tại quyết định này, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao các đồng chí lãnh đạo Bộ Tài chính căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 53/NQ-CP và nội dung của Quyết định này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực mình phụ trách thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu và yêu cầu; chủ động kiểm tra việc triển khai thực hiện.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính chủ động bám sát những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết số 53/NQ-CP; chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính và những nhiệm vụ được giao trong kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất; tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ trong kế hoạch này thành đề án, công việc, văn bản để báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, trong đó cần xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị tham gia phối hợp, thời gian hoàn thành đối với từng công việc được giao.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch kèm theo quyết định này chủ động kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng thời gửi Thanh tra Bộ Tài chính trước ngày 1/9/2023 và 1/9/2025 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính.

Thanh tra Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính theo dõi, đôn đốc tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 53/NQ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ; tổng hợp, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2023 của Quốc hội báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt gửi Quốc hội tại kỳ họp thứ 6 và kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.