Tổng công ty Việt Thắng - CTCP (mã ck: TVT) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc giải trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán.

Kết quả kinh doanh của Tổng công ty Việt Thắng “âm” đồng loạt

Theo đó, Tổng công ty Việt Thắng giải trình nguyên nhân lãi gộp giảm 72,54 tỷ đồng so với cùng kỳ do doanh thu thuần giảm 360,16 tỷ đồng, giá vốn bán hàng giảm 287,61 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm 12,59 tỷ đồng, chủ yếu do giảm lãi tiền gửi ngân hàng 9,68 tỷ đồng và giảm tiền cổ tức được chia 4,17 tỷ đồng.

Chi phí tài chính giảm gần 360 triệu đồng do giảm lỗ chênh lệch tỷ giá 5,07 tỷ đồng; chi phí lãi vay tăng 3,63 tỷ đồng và khoản hoàn nhập dự phòng đầu tư là 1,14 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 25,80 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí nhân viên 25,56 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng giảm 2,86 tỷ đồng, do giảm chi phí hoa hồng 1,96 tỷ đồng và chi phí vận chuyển 554,05 tỷ đồng.

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 10,49 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm cuối năm 2023, tổng tài sản của Tổng công ty Việt Thắng là 1.457 tỷ đồng, giảm 20% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu ghi nhận 575 tỷ đồng, giảm 8%. Nợ phải ghi nhận 882 tỷ đồng, giảm 26%, trong đó, vay và nợ thuê tài chính là 540 tỷ đồng, chiếm 61% nợ phải trả.