TPCP

Ảnh minh họa

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2021, Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ phát hành 100.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ.

Cụ thể: Kỳ hạn 5 năm là 5.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 7 năm là 5.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 10 năm là 35.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 15 năm là 35.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 20 năm là 10.000 tỷ đồng; Kỳ hạn 30 năm là 10.000 tỷ đồng.

Trong thời gian thực hiện, KBNN có thể điều chỉnh khối lượng phát hành các kỳ hạn trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn của ngân sách nhà nước.

Theo số liệu mới nhất từ KBNN, tính đến ngày 20/1/2021, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành là 16.000 tỷ đồng. Kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân năm 2021 đạt 16,17 năm; lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ bình quân năm 2021 là 2,49%/năm.

KBNN cho biết, năm 2021, đơn vị sẽ phấn đấu hoàn thành kế hoạch huy động vốn năm 2021 do Bộ Tài chính giao, đảm bảo chỉ tiêu kỳ hạn bình quân danh mục phát hành theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện chủ trương về tái cơ cấu ngân sách nhà nước và nợ công theo hướng đảm bảo an toàn bền vững nền tài chính quốc gia.

Cùng với đó sẽ gắn kết chặt chẽ giữa thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp, giữa quản lý nợ, quản lý ngân quỹ, quản lý ngân sách, góp phần tăng cường hiệu quả quản lý nợ công.

KBNN cũng đặt mục tiêu phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu, phù hợp với các nhu cầu đầu tư và tạo lãi suất tham chiếu cho thị trường.

Đồng thời thực hiện tái cơ cấu nợ công (mua lại, hoán đổi trái phiếu chính phủ) theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thí điểm phát hành các loại trái phiếu mới (trái phiếu xanh, trái phiếu có lãi suất thả nổi,...) theo tiến độ triển khai của Bộ Tài chính.

Vân Hà