KBNN Hậu Giang

Công chức KBNN đang nhập số liệu thu, chi NSNN vào Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Tabmis). Ảnh minh họa: H.T

Phát hiện nhiều khoản chi chưa đủ thủ tục

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang cho biết, tính đến hết tháng 1/2021, đơn vị đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên trên 5.337 tỷ đồng. Trong đó, chi ngân sách địa phương trên 4.458 tỷ đồng, bằng 92,74% dự toán. Đối với chi xây dựng cơ bản nguồn vốn 2020, KBNN Hậu Giang giải ngân đạt 88,8% kế hoạch, tương đương với trên 2.928 tỷ đồng đã được giải ngân. Với nguồn vốn đầu tư công được phép kéo dài từ năm trước sang, KBNN Hậu Giang giải ngân được trên 670 tỷ đồng, đạt 93,9% kế hoạch.

Các địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 95% như huyện Châu Thành, Phụng Hiệp, Long Mỹ, Châu Thành A, Vị Thủy và thị xã Long Mỹ. Thông qua công tác kiểm soát chi, KBNN Hậu Giang đã phát hiện các khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, đã yêu cầu đơn vị sử dụng ngân sách bổ sung các thủ tục cần thiết. Đồng thời, KBNN Hậu Giang đã từ chối thanh toán trên 19,4 tỷ đồng và ban hành 78 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực KBNN với số tiền phạt 135,7 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc KBNN Hậu Giang cho biết, có được kết quả này là do đơn vị luôn bám sát các Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2020. Theo đó, KBNN Hậu Giang đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách triển khai nhiều giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, song vẫn đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN.

Đặc biệt, đối với kiểm soát chi thường xuyên đã triển khai các thông tư của Bộ Tài chính, hướng dẫn đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN, hướng dẫn chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN, hướng dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi thường xuyên từ NSNN qua KBNN. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ các khoản chi thường xuyên, nhất là các khoản chi như khánh tiết, hội nghị, hội thảo, đi công tác nước ngoài. Ưu tiên kiểm soát thanh toán nhanh, kịp thời kinh phí cho phòng chống dịch bệnh, thiên tai, chi chế độ chính sách người có công. Đối với chi xây dựng cơ bản đã thực hiện nghiêm các nội dung liên quan đến công tác kiểm soát chi vốn đầu tư, đảm bảo kiểm soát thanh toán vốn đầu tư qua KBNN kịp thời, đúng quy định. Cung cấp số liệu giải ngân cho lãnh đạo các địa phương phục vụ công tác quản lý điều hành NSNN.

Tiếp tục đẩy mạnh cách hành chính, lấy khách hàng làm trọng tâm phục vụ

Ông Nguyễn Hữu Phúc cũng cho biết, trong năm 2020, KBNN Hậu Giang đã triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính. Tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên, chấp hành đúng quy trình nghiệp vụ kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN từ khâu tiếp nhận, xử lý nghiệp vụ và luân chuyển chứng từ, tuân thủ thời gian kiểm soát nhanh. Đặc biệt, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống KBNN nói chung, KBNN Hậu Giang đã góp phần nâng cao hiệu quả vào hoạt động chuyên môn và công tác quản lý của đơn vị.

Trên cơ sở đạt được, năm 2020 KBNN Hậu Giang được Tạp chí Tài chính điện tử (eFinance) công nhận là đơn vị đứng thứ nhất trong hệ thống KBNN về mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, tăng 1 bậc so với năm 2019.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và chiến lược phát triển KBNN giai đoạn 2021-2030. Ông Nguyễn Hữu Phúc cho biết, KBNN Hậu Giang sẽ bám sát mục tiêu và phương châm hành động năm 2021.

Theo đó, đơn vị tiếp tục tổ chức điều hành quản lý qũy NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công. Thực hiện tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác, thực hiện tốt công tác tổng hợp, lập Báo cáo tài chính Nhà nước.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai dịch vụ công trực tuyến, hoàn thành đạt 100% thủ tục hành chính thực hiện dịch công trực tuyến mức độ 4 và bổ sung dịch vụ công thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia…Thực hiện các cải cách này, khách hàng vẫn luôn là đối tượng được hưởng lợi và đúng với mục tiêu đặt ra của Kho bạc “khách hàng là trọng tâm phục vụ”.

Vân Hà