Cụ thể, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát 515.280 tỷ đồng, bằng 46,3% dự toán chi thường xuyên năm 2022 của ngân sách nhà nước qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Kho bạc Nhà nước kiểm soát, thanh toán hơn 704.719 tỷ đồng vốn ngân sách
Công chức KBNN Quảng Bình thực hiện kiểm soát các khoản chi ngân sách trên dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Ảnh: H.T

Về chi đầu tư, lũy kế thanh toán vốn đầu tư công kế hoạch năm 2022 từ đầu năm đến hết tháng 7/2022 ước đạt 189.439,9 tỷ đồng, bằng 34,9% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (542.105,9 tỷ đồng), bằng 32,1% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022 (591.054 tỷ đồng). Trong đó, vốn trong nước thanh toán đạt 182.706,7 tỷ đồng, bằng 36% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (507.305,9 tỷ đồng), bằng 32,8% kế hoạch vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2022 (556.254 tỷ đồng).

Đối với nguồn vốn nước ngoài, KBNN đã kiểm soát, thanh toán đạt 6.733,2 tỷ đồng, bằng 19,3% kế hoạch năm 2022 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (34.800 tỷ đồng).

KBNN đang tiếp tục yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư theo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ của nhà nước và đúng thời hạn quy định.

Cũng báo cáo từ KBNN cho biết, tính đến ngày 31/7/2022, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành bằng hình thức đấu thầu qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội là 78.422 tỷ đồng, bằng 19,6% kế hoạch phát hành trái phiếu chính phủ năm 2022 (400.000 tỷ đồng). Kỳ hạn phát hành bình quân là 14,29 năm; kỳ hạn còn lại danh mục là 9,18 năm; lãi suất phát hành bình quân là 2,47%/năm.

Ngoài ra, trong 7 tháng đầu năm, KBNN đã điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước (NSNN) và của các đơn vị giao dịch với KBNN (nội tệ, ngoại tệ); triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành đã được lãnh đạo Bộ Tài chính phê duyệt. Đồng thời, KBNN tiếp tục triển khai mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại đủ điều kiện và có nhu cầu theo lộ trình.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ kiểm soát, thanh toán vốn ngân sách, KBNN đang tiếp tục yêu cầu các đơn vị KBNN trực thuộc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên và chi đầu tư theo đúng quy trình, đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ của Nhà nước và đúng thời hạn quy định.

Đặc biệt, KBNN đã yêu cầu Vụ Kiểm soát chi – KBNN tiếp tục thực hiện tổng hợp báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư hàng tháng, số liệu giải ngân các khoản chi phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định; phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động nghiên cứu và hoàn thiện các quy trình về kiểm soát chi, quy trình tự động thanh toán theo định kỳ, liên thông các chương trình ứng dụng rút ngắn thời gian thanh toán.

Cục Quản lý ngân quỹ - KBNN tiếp tục điều hành ngân quỹ nhà nước đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của NSNN và các đơn vị giao dịch với KBNN (nội tệ, ngoại tệ); triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành ngân quỹ nhà nước quý III/2022.

Đồng thời, Cục Quản lý ngân quỹ tiếp tục bám sát tình hình thị trường, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để triển khai việc phát hành trái phiếu chính phủ, đảm bảo duy trì ổn định mặt bằng lãi suất trên thị trường và phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát hành năm 2022; tiếp tục phối hợp với các ngân hàng thương mại tổ chức ký kết hợp đồng khung và triển khai việc mở tài khoản chuyên thu và tổ chức thanh toán song phương điện tử giữa KBNN và các ngân hàng thương mại./.