Đánh giá về những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước năm 2023, báo cáo từ KBNN Tiền Giang cho biết, đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai các giải pháp như: Tổ chức thực hiện nghiêm, kịp thời các chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và chính quyền địa phương; phối hợp tốt với cơ quan thu, cơ quan tài chính thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2023; phối hợp với ngân hàng thương mại tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu NSNN, phân chia chính xác cho các cấp ngân sách.

Theo đó, KBNN Tiền Giang đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được KBNN và địa phương giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN trên địa bàn tỉnh.

Kho bạc Nhà nước Tiền Giang tập trung nguồn thu kịp thời, kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả
Công chức KBNN đang thực hiện rà soát số liệu thanh toán vốn trên dịch vụ công trực tuyến của kho bạc. Ảnh: H.T

Cụ thể, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến hết tháng 12/2023 là 20.872 tỷ đồng, trong đó thu nội địa là 9.942, đạt trên 100% so với dự toán; thu xuất nhập khẩu 282,97 tỷ đồng đạt 70,74% dự toán năm.

Về chi ngân sách, tính đến hết ngày 31/12/2023, KBNN Tiền Giang đã kiểm soát và thanh toán 16.933 tỷ đồng vốn NSNN. Trong đó, chi đầu tư phát triển 6.865,7 tỷ đồng (đã bao gồm số dư tạm ứng đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 chuyển sang); chi thường xuyên 7.852,6 tỷ đồng, đạt 93,37% dự toán.

Báo cáo từ KBNN Tiền Giang cũng cho biết, trong năm 2023, đơn vị đã thực hiện 12 cuộc kiểm tra nội bộ, 10 cuộc kiểm tra đột xuất, 7 cuộc kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, 56 cuộc tự kiểm tra tại các phòng nghiệp vụ và KBNN cấp huyện; đồng thời tiến hành kiểm tra công tác an toàn kho quỹ tại 4 đơn vị.

Qua công tác thanh tra - kiểm tra, KBNN Tiền Giang đã phát hiện những sai sót và đã yêu cầu các đơn vị được kiểm tra kịp thời khắc phục sai sót cũng như rút kinh nghiệm.

Bước sang năm 2024, trên cơ sở những nhiệm vụ trọng tâm xđược KBNN đặt ra, KBNN Tiền Giang đã xác định 7 nhiệm vụ quan trọng thực hiện trong năm2024.

Cụ thể, đơn vị tiếp tục tổ chức điều hành quản lý quỹ ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác; thực hiện tốt công tác tổng hợp, lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2023; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong hệ thống KBNN Tiền Giang; đảm bảo an ninh, an toàn tiền và tài sản Nhà nước giao cho KBNN quản lý; thực hiện tốt công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực.

Một nhiệm vụ nữa cũng được KBNN Tiền Giang đưa vào kế hoạch hành động trong năm 2024 đó là, tổ chức thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao; nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Tính đến hết ngày 31/12/2023, KBNN Tiền Giang đã kiểm soát và thanh toán 16.933 tỷ đồng vốn NSNN. Trong đó, chi đầu tư phát triển 6.865,7 tỷ đồng (đã bao gồm số dư tạm ứng đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022 chuyển sang); chi thường xuyên 7.852,6 tỷ đồng, đạt 93,37% dự toán.