Kho bạc Nhà nước chuẩn bị triển khai diện rộng thanh toán cho cá nhân qua tài khoản Kho bạc Nhà nước tiếp tục triển khai thí điểm quy trình liên thông chi đầu tư

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, trong 5 tháng đầu năm, đơn vị đã đẩy mạnh việc triển khai các dự án công nghệ thông tin nhằm hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ của KBNN theo Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030 và Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động KBNN giai đoạn 2021-2025.

Kho bạc Nhà nước ứng dụng công nghệ thông tin bước nhanh tới kho bạc số

Công chức KBNN quận Cầu Giấy, Hà Nội thực hiện rà soát số liệu chi NSNN qua dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: H.T

Theo đó, hệ thống KBNN đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. Trong đó, KBNN đang tiếp tục hoàn thiện đề án nâng cấp TABMIS (Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và các hệ thống ứng dụng liên quan để hình thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán nhà nước số (VDBAS); xây dựng dịch vụ lưu trữ hồ sơ, chứng từ chi điện tử KBNN và tích hợp với hệ thống dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), chương trình quản lý kiểm soát chi đầu tư ĐTKB-GD; triển khai Chương trình quản lý văn bản điều hành tập trung của KBNN và chương trình thông tin chỉ đạo, điều hành của KBNN.

Trong thời gian tới đây, KBNN sẽ tiếp tục duy trì các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng hoạt động nghiệp vụ; hỗ trợ người sử dụng vận hành hệ thống; tổng hợp, hoàn thiện Đề án nâng cấp TABMIS và các hệ thống ứng dụng liên quan để hình thành hệ thống thông tin ngân sách và VDBAS theo tiến độ.

Đặc biệt, để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của cả nước và tiến tới kho bạc số vào năm 2030, KBNN đang thực hiện nâng cấp quy trình nhận, xử lý hồ sơ chứng từ chi đầu tư (từ ĐTKB-GD sang TABMIS và Hệ thống thanh toán điện tử với ngân hàng).

Về triển khai DVCTT, hệ thống KBNN đã tiếp nhận, giải quyết kịp thời 100% yêu cầu hỗ trợ cho các đơn vị, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị tác nghiệp nhanh chóng trên các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin; hỗ trợ các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện giao dịch chi ngân sách nhà nước qua DVCTT.

Song song với đó, KBNN đang thực hiện nâng cấp hệ thống DVCTT, đáp ứng thanh toán theo bảng kê điện tử cho đối tượng thụ hưởng ngân sách nhà nước (chi lương điện tử); rà soát hoàn thiện cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ và các tiêu chuẩn kỹ thuật để ban hành, trước khi triển khai mở rộng.

Trong thời gian tới đây, KBNN sẽ tiếp tục duy trì các hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng hoạt động nghiệp vụ; hỗ trợ người sử dụng vận hành hệ thống; tổng hợp, hoàn thiện Đề án nâng cấp TABMIS và các hệ thống ứng dụng liên quan hình thành hệ thống thông tin ngân sách và VDBAS theo tiến độ.

Đồng thời, KBNN đăng ký bổ sung kế hoạch, danh mục dự toán với Bộ Tài chính đối với việc xây dựng dịch vụ lưu trữ hồ sơ, chứng từ chi điện tử KBNN và tích hợp với hệ thống DVCTT, chương trình quản lý kiểm soát chi đầu tư ĐTKB-GD; báo cáo kết quả triển khai thí điểm chương trình quản lý văn bản điều hành tập trung của KBNN để chuẩn bị triển khai diện rộng.../.