Thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương), trong quá trình huy động và sử dụng kinh phí để tổ chức bắn pháo hoa, lưu ý một số vấn đề sau:

Nghị định 36 quy định: kinh phí phục vụ cho việc tổ chức bắn pháo hoa do địa phương đảm nhiệm, không sử dụng từ NSNN. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị các tỉnh, thành phố huy động các nguồn lực xã hội hóa như: huy động từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác… để cho hoạt động này.

Trường hợp không huy động đủ kinh phí để tổ chức, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiết giảm các điểm bắn pháo hoa không cần thiết, giảm thời lượng bắn pháo hoa, nhằm đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật.

Vũ Luyện