Theo đó, Kiểm toán Nhà nước sẽ đánh giá tính hiệu quả, hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước (QLNN) về đất đai của địa phương, cung cấp kịp thời các thông tin làm cơ sở cho Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) của Quốc hội trong năm 2022.

Đề cương nêu rõ, cuộc kiểm toán nhằm mục tiêu đánh giá việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng đất, trọng tâm là QLNN về đất đai trong việc phân cấp quản lý các loại đất, quy hoạch sử dụng đất, cấp quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất của các cơ quan QLNN có liên quan tại các địa phương.

Kiểm toán Nhà nước đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai của các địa phương
Thực hiện kiểm toán để đánh giá hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai của các địa phương. Ảnh: Hải Anh

Cuộc kiểm toán nhằm phát hiện các hạn chế, vướng mắc, bất cập của các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất đai (nếu có) để kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung các quy định không phù hợp, cung cấp kịp thời các thông tin làm cơ sở cho Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) của Quốc hội trong năm 2022.

Cuộc kiểm toán cũng nhằm phát hiện các hành vi sai phạm trong công tác QLNN về đất đai để kiến nghị xử lý theo quy định. Đồng thời, đánh giá tính hiệu lực, hiệu quả của công tác QLNN về đất đai tại các cơ quan QLNN có liên quan tại địa phương.

Ngoài ra, căn cứ vào mục tiêu kiểm toán năm của ngành, Đoàn kiểm toán xác định đối tượng, các nội dung kiểm toán cho phù hợp và gắn liền với đơn vị được kiểm toán. Theo đó, đối tượng kiểm toán của cuộc kiểm toán này chính là các hoạt động và kết quả thực hiện công tác QLNN về đất đai tại các địa phương.

Chủ thể của các hoạt động QLNN về đất đai này là các cá nhân và tổ chức tại các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, trong đó, đơn vị được kiểm toán chủ yếu là: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Xây dựng hoặc Sở Quy hoạch Kiến trúc (tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh), Phòng Tài nguyên và Môi trường (cấp huyện)...