Ấn định, xử phạt 37,74 tỷ đồng từ "hậu kiểm"

Theo Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm 2023, toàn ngành đã thực hiện kiểm tra sau thông quan 56 cuộc, trong đó có 20 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 36 cuộc tại trụ sở cơ quan hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 37,74 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 19,51 tỷ đồng. Đáng chú ý, riêng Cục Kiểm tra sau thông quan (Tổng cục Hải quan) thu nộp ngân sách 16,21 tỷ đồng, chiếm 83% số thu nộp ngân sách của toàn lực lượng kiểm tra sau thông quan.

Ngoài việc thu nộp ngân sách, thông qua công tác kiểm tra sau thông quan, cơ quan hải quan còn giúp doanh nghiệp khắc phục sai sót trong thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy định có liên quan để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Trong giai đoạn hiện nay, Tổng cục Hải quan xác định yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan trong lĩnh vực kiểm tra sau thông quan cần chú trọng các vấn đề rủi ro tiềm ẩn gắn với từng giai đoạn. Chủ động nghiên cứu, xây dựng các chuyên đề để triển khai thành những kế hoạch định hướng lớn mang tính dài hạn, chỉ đạo các cục hải quan địa phương thực hiện nhằm đảm bảo công tác “hậu kiểm” được tập trung, thống nhất, hiệu quả trên toàn quốc.

Trước mắt trong năm nay Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục hoàn thiện quyết định sửa đổi quy trình kiểm tra sau thông quan, trong đó lồng ghép quy trình quản lý doanh nghiệp ưu tiên (thay thế Quyết định 2495/QĐ-TCHQ năm 2012 về quy trình thẩm định, công nhận, gia hạn và quản lý doanh nghiệp ưu tiên) theo định hướng xử lý được các vướng mắc đang tồn tại, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật, quản lý được cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ kiểm tra sau thông quan, tránh được những tiêu cực phát sinh.

Công chức Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp. Ảnh: Bình Hà
Công chức Cục Kiểm tra sau thông quan thực hiện kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp. Ảnh: Bình Hà

Tổng cục Hải quan cũng tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan trong toàn quốc; tập trung triển khai các chuyên đề theo định hướng lớn, trọng tâm, trọng điểm; xây dựng kế hoạch định hướng để kiểm tra làm mẫu, đánh giá hiệu quả, trên cơ sở đó chỉ đạo các cục hải quan địa phương triển khai đảm bảo toàn diện, thống nhất, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm trên phạm vi toàn quốc…

Cục Kiểm tra sau thông quan sẽ tiến hành kiểm tra sau thông quan thí điểm một số doanh nghiệp để hoàn thiện các vấn đề đang nghiên cứu. Sau đó, đánh giá, mở rộng thành chuyên đề định hướng, thực hiện kiểm tra sau thông quan và lập danh sách doanh nghiệp giao cho các cục hải quan địa phương thực hiện, đảm bảo các chuyên đề kiểm tra sau thông quan được thực hiện thận trọng, có trọng tâm, trọng điểm, có chất lượng, hiệu quả, bao quát được các vi phạm của doanh nghiệp trên phạm vi rộng, góp phần nâng cao tính tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, đảm bảo công tác quản lý nhà nước.

Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh cải cách và nâng cao chất lượng các hoạt động nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan, không phát sinh khiếu nại, khiếu kiện; tăng cường công tác quản lý nắm bắt tình hình hoạt động kiểm tra sau thông quan trên địa bàn được phân công; tập trung triển khai và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, xây dựng kế hoạch định hướng và kế hoạch chi tiết sát với thực tế, theo đúng yêu cầu định hướng, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch được giao…

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Về lâu dài, theo ông Nguyễn Tiến Lộc - Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, lực lượng kiểm tra sau thông quan sẽ phải tập trung vào 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tiên là xây dựng mô hình tổ chức kiểm tra sau thông quan tập trung ở cấp tổng cục; áp dụng sâu rộng phương pháp kiểm toán sau thông quan; từng bước áp dụng nghiệp vụ điều tra vào công tác kiểm tra sau thông quan.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm tra sau thông quan theo hướng tự động xác định đối tượng cần kiểm tra sau thông quan trên cơ sở áp dụng mô hình tự động phân tích, đánh giá rủi ro, phân tích số liệu thống kê, các bài toán nghiệp vụ, các dấu hiệu khác thường trên hệ thống công nghệ thông tin của hải quan số, mô hình hải quan thông minh.

Thứ ba, là tiếp tục hoàn thiện các quy định về doanh nghiệp ưu tiên trên cơ sở khuyến nghị của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO).

Đây là các nhiệm vụ có tính chất dài hơi và đã được đặt ra trong Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030. Vấn đề đặt ra hiện nay là xây dựng các kế hoạch, giải pháp để tổ chức thực hiện một cách hiệu quả. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được Cục Kiểm tra sau thông quan tập trung thực hiện.

Khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn, nhiệm vụ đặt ra với Cục Kiểm tra sau thông quan và toàn lực lượng trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi toàn lực lượng phải quản trị, đánh giá được rủi ro về doanh nghiệp để xác định được trọng tâm, trọng điểm để kiểm tra trúng, đúng… làm lành mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, góp phần tăng thu ngân sách và để doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật hải quan.