Tính đến hết ngày 24/5/2024, còn khoảng 2,6 nghìn tỷ đồng dự toán kinh phí thường xuyên đã giao của các bộ, cơ quan trung ương chưa phân bổ giao dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách để triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính đã đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương khẩn trương thực hiện phân bổ, giao dự toán theo quy định.

Kiến nghị thu hồi 2,6 nghìn tỷ đồng dự toán chi thường xuyên chưa phân bổ
Ảnh minh họa

Vì vậy, Bộ Tài chính trong báo cáo mới đây đã kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đưa vào Nghị quyết Chính phủ nội dung quy định thực hiện cắt giảm đối với dự toán chi thường xuyên đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương, nhưng sau ngày 30/6/2024 chưa phân bổ dự toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách theo quy định để siết chặt kỷ cương, kỷ luật tài chính ngân sách (trừ trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép).

Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2024 Thủ tướng Chính phủ đã giao khoảng 663,8 nghìn tỷ đồng. Bên cạnh đó, tổng hợp đến thời điểm báo cáo, các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương tăng thêm (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương...) khoảng 42,7 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao.

Tổng số kế hoạch vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã phân bổ chi tiết là 688,9 nghìn tỷ đồng, bằng 103,8% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không kể kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm, thì đạt 97,4%).

Hiện vẫn còn gần 17,6 nghìn tỷ đồng kế hoạch vốn chưa phân bổ chi tiết của 21 bộ, cơ quan trung ương và 26 địa phương, chiếm 2,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (trong đó vốn ngân sách trung ương là 7,4 nghìn tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 10,2 nghìn tỷ đồng).

Cũng theo Bộ Tài chính, về tỷ lệ giải ngân 5 tháng ước đạt xấp xỉ cùng kỳ năm 2023, nhưng số vốn thấp hơn khoảng 8,9 nghìn tỷ đồng (-5,6%) so cùng kỳ./.