>> BBC: Bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin >> BMP bị nhắc nhở vì chậm công bố thông tin HSX cho biết, ngày 23/12/2013 đã nhận được công văn của L10 công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 13/12/2013 về việc phê duyệt, ký hợp đồng bán đấu giá tài sản – Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 là 181,21 tỷ đồng, chiếm 21% tài sản công ty. Tuy nhiên, Căn cứ theo Điểm 1.3 Khoản 1 Điều 11 của Thông tư 52/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Tổ chức niêm yết, công ty đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong vòng hai mươi bốn (24) giờ, Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cổ đông/ Hội đồng quản trị về việc mua, bán tài sản có giá trị lớn hơn 15% tổng tài sản của công ty tính tại Báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét". Như vậy, L10 đã công bố thông tin chậm trễ hơn so với quy định. HSX nhắc nhở và đề nghị Công ty có văn bản giải trình về việc chậm công bố thông tin và lưu ý thực hiện đúng các quy định hiện hành về công bố thông tin. Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/12, cổ phiếu L10 hiện có giá 12.800 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên