Quan điểm, chủ trương về đổi mới cơ chế hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp công lập đã được thể hiện rõ trong các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị. Mục tiêu của việc cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập là nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường cả về số lượng và chất lượng dịch vụ công, đảm bảo cho các doanh nghiệp hoạt động trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, giảm gánh nặng cho ngân sách.

Thực tiễn thời gian vừa qua đã có một số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước khi cổ phần hóa đã thực hiện đổi mới thành công dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau như chuyển thành công ty cổ phần, chuyển thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ... trong khi chính sách, chế độ hướng dẫn việc chuyển đổi các đơn vị này chưa có. Do đó cần có một văn bản pháp quy nhằm hướng dẫn tạo điều kiện cho các đơn vị sự nghiệp này được chuyển đổi một cách thuận lợi, thống nhất, nhanh chóng, phù hợp với các quy định hiện hành.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài Chính tại phiên họp thường kỳ tháng 12/2014, báo cáo trình Chính phủ đề xuất cho phép thực hiện các nội dung như chính sách bán cổ phần ưu đãi cho người lao động là chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và chủ đề tài nghiên cứu khoa học, bằng phát minh sáng chế đã được áp dụng,... thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện cổ phần hóa; mở rộng phạm vi chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần không chỉ ở các Tập đoàn, Tổng công ty khi cổ phần hóa mà còn ở các đơn vị sự nghiệp công lập khác có đủ điều kiện.

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành với các nội dung: Đây là văn bản quy phạm pháp luật thực hiện ngay không làm thí điểm, phạm vi mở rộng thêm các đơn vị công lập khác có đủ điều kiện chuyển đổi; quy trình thực hiện là chuyển thẳng từ đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần không phải chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; quy định đặc thù về xác định giá trị doanh nghiệp, ưu đãi cho người lao động là chuyên gia giỏi, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và chủ đề tài nghiên cứu khoa học, bằng phát minh sáng chế đã được áp dụng làm việc tại các đơn vị sự nghiệp; tỷ lệ nhà nước nắm giữ cổ phần. Các nội dung khác thực hiện như các quy định hiện hành khi chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần./.

Theo VGP