Cụ thể, trong thời gian từ 9/10/2012 đến 28/12/2012, ông Nguyễn Quang Hải đã liên tục đặt lệnh mua, bán cổ phiếu BGM, sau đó hủy lệnh nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo đối với cổ phiếu này.

Hành vi của ông Nguyễn Quang Hải đã vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 9 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 85/2010/NĐ-CP và Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 37/2011/TT-BTC.

Do vậy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính 250 triệu đồng. Đồng thời, áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu toàn bộ khoản thu trái pháp luật trị giá 81 triệu đồng do thực hiện hành vi vi phạm 81.000.144 theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định 85/2010/NĐ-CP.

D.T