Báo cáo từ Cục Quản lý ngân quỹ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, năm 2023, KBNN đã huy động thành công 298.476 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao cho KBNN (305.000 tỷ đồng). Khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành gắn với nhu cầu chi đầu tư phát triển, trả nợ gốc của ngân sách trung ương, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Năm 2023, Kho bạc Nhà nước huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ đạt 98%
Ảnh minh họa

Toàn bộ trái phiếu chính phủ được đấu thầu phát hành tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Kỳ hạn phát hành đa dạng, tập trung từ 5 năm trở lên để tiếp tục cơ cấu lại danh mục trái phiếu chính phủ theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm áp lực trả nợ ngắn hạn và chi phí vay vốn, góp phần cơ cấu lại nợ công an toàn, bền vững theo chủ trương của Đảng, Quốc hội tại Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 23/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.

Năm 2023, KBNN đã huy động thành công 298.476 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, đạt 98% kế hoạch điều chỉnh của Bộ Tài chính giao cho KBNN (305.000 tỷ đồng).

Các chỉ tiêu về phát hành trái phiếu năm 2023 được điều hành phù hợp với chủ trương của Đảng, Quốc hội, Chính phủ như: Kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 12,58 năm, đảm bảo mục tiêu kỳ hạn phát hành bình quân 9 - 11 năm do Quốc hội đề ra.

Qua đó, duy trì thời gian đáo hạn bình quân của danh mục trái phiếu chính phủ ở mức trên 9 năm góp phần tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu chính phủ, giảm áp lực trả nợ trong ngắn hạn của ngân sách trung ương. Lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 3,21%/năm, phù hợp với tình hình thị trường và quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Cũng theo báo cáo từ Cục Quản lý ngân quỹ, ngoài nhiệm vụ phát hành, KBNN đã phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thanh toán gốc, lãi trái phiếu chính phủ đầy đủ, đúng hạn cho các nhà đầu tư, góp phần đảm bảo uy tín Chính phủ./.