Nâng cấp phần mềm 2 thủ tục của Bộ Nông nghiệp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
Giao diện các thủ tục do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Phần mềm 2 thủ tục mới được nâng cấp gồm: Thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu, kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu; thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu, kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu.

Trước đó, Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã thực hiện kiểm tra kết nối phần mềm, nâng cấp đối với 2 thủ tục nêu trên và kết quả đáp ứng yêu cầu Nghị định số 46/2022/NĐ-CP ngày 13/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/01/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi và Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT ngày 19/08/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

Đến ngày 15/3/2023, đã có 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.

Theo đó, đối với thủ tục đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu, bỏ mẫu 20a tại Phụ V ban hành kèm theo Thông tư số 35/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 và Thông tư số 20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu, thay thế mẫu 20a ban hành kèm theo Thông tư 35/2018/TT-BNNPTNT bằng Mẫu 20a ban hành kèm theo Thông tư số 09/2022/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

Đồng thời, bổ sung mới mẫu 03 về thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Nghị định số 74/2018/NĐ-CP; sửa nội dung từ “số chứng minh thư nhân dân” thành “số chứng minh thư nhân dân/số hộ chiếu/số định danh cá nhân” của một số mẫu 14a, 14b,15a, 15b.

Sau khi nâng cấp doanh nghiệp vẫn có thể tiếp tục sử dụng kết quả ở phần mềm trước nâng cấp của thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu để làm thủ tục khai báo tại thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu./.