Theo đó, kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước bao gồm các nội dung xây dựng và ban hành cơ chế chính sách: Xây dựng và ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ, triển khai đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên trách và trực tiếp triển khai chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng. Thực hiện triển khai theo cơ chế, chính sách đã ban hành; áp dụng hình thức khen thưởng đột xuất và kịp thời cho các đơn vị/cá nhân có ý tưởng, sáng kiến, cách làm đột phá, sáng tạo trong chuyển đổi số.

Ngân hàng đưa ra kế hoạch nhân lực cho chuyển đổi số
Các hoạt động ngân hàng đang dần chuyển đổi sang môi trường số. Ảnh: T.L
Omni BIDV iBank – Trải nghiệm ngân hàng số vượt trội cho khách hàng tổ chức CEO MB: “Doanh thu là câu hỏi lớn của nhiều ngân hàng thương mại trong chuyển đổi số ngân hàng” Sẽ có một số thay đổi về cho vay của ngân hàng đối với khách hàng

Kế hoạch vừa ban hành tập trung nâng cao nhận thức chuyển đổi số: Xây dựng kế hoạch, thực hiện nâng cao nhận thức chuyển đổi số; phổ cập kỹ năng chuyển đổi số: Xây dựng kế hoạch phổ cập kỹ năng chuyển đổi số; triển khai phổ cập kỹ năng chuyển đổi số.

Trong nội dung phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, ngành Ngân hàng cho biết sẽ xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; thực hiện phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số; nâng cao nhận thức của các đơn vị, các tổ chức tín dụng về vai trò, ý nghĩa của Đề án chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng.

Theo Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đến năm 2025, 100% các dịch vụ công của Ngân hàng Nhà nước đủ điều kiện được nâng cấp lên mức độ 4; 100% dịch vụ công mức độ 42 được tích hợp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Kế hoạch này cũng đưa ra mục tiêu 90% hồ sơ công việc tại Ngân hàng Nhà nước được xử lý và lưu trữ trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); ít nhất 50% hoạt động kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của Ngân hàng Nhà nước./.