Theo đó, việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách trung ương và ngân sách địa phương được thực hiện theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Thực hiện điều tiết ngân sách trung ương (NSTW) hưởng 100% đối với số thu từ hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số, dịch vụ xuyên biên giới và các dịch vụ khác do nhà cung cấp nước ngoài thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Ngân sách trung ương hưởng 100% số thu từ thương mại điện tử
Ngân sách trung ương hưởng 100% số thu từ thương mại điện tử. Ảnh: TL.

Ngoài ra, tiếp tục thực hiện phân chia tiền thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước như quy định tại Nghị quyết số 64/2018/QH14 của Quốc hội (đối với giấy phép do cơ quan trung ương cấp, thực hiện phân chia 70% số thu cho ngân sách trung ương, 30% số thu cho ngân sách địa phương; đối với giấy phép do UBND cấp tỉnh cấp, thực hiện phân chia 100% số thu cho ngân sách địa phương).

Phân chia thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với sản phẩm xăng, dầu giữa NSTW và ngân sách địa phương (NSĐP) theo quy định của Luật NSNN đối với năm 2023 và ổn định cho giai đoạn 2023 - 2025 trên cơ sở sản lượng xăng, dầu trong nước sản xuất, bán ra trong nước so với tổng sản lượng xăng, dầu tiêu thụ trên thị trường, cụ thể: 60% thực hiện phân chia giữa NSTW và NSĐP; 40% còn lại thực hiện điều tiết 100% về NSTW./.