Chủ đề Ngày Pháp luật năm 2014 được xác định là: “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Hưởng ứng tinh thần này, ngành Tài chính nêu khẩu hiệu: “Cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tài chính chung tay hành động vì một nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”.

Với khẩu hiệu trên, Bộ Tài chính cho biết, sẽ tập trung nguồn lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tài chính.

Trong thời gian triển khai Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, sẽ đẩy mạnh hoạt động soạn thảo, tổ chức các hội thảo, tập huấn, tọa đàm,… để phổ biến, lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng về việc hoàn thiện các chính sách, VBQPPL tài chính; đồng thời đẩy mạnh hoạt động cung cấp thông tin và hỗ trợ pháp lý cho DN thông qua hội nghị tập huấn triển khai VBQPPL, hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính...

Bộ Tài chính sẽ đẩy mạnh một số hoạt động như: Phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội để nghiên cứu, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội hoàn thiện dự án Luật: Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Luật về thuế; Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi). Đồng thời đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành chương trình xây dựng VBQPPL thuộc chương trình công tác của Chính phủ, nhất là các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật, Pháp lệnh.

Cải cách thủ tục hành chính là một trong những quyết tâm lớn của ngành Tài chính trong năm 2014, theo Nghị quyết số 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Bộ Tài chính đang quyết liệt thực hiện cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho người dân và DN, nhất là việc rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan để phấn đấu cắt giảm tối đa thời gian nộp thuế, thời gian thực hiện thủ tục xuất - nhập. Đồng thời, tăng cường phổ biến, tuyên truyền đến người dân và DN nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tạo đồng thuận trong triển khai thực hiện.

Bộ Tài chính còn chủ trương đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho DN, trong đó chú trọng việc đối thoại giải đáp chính sách, tháo gỡ khó khăn cho DN trong thực hiện VBQPPL tài chính; hỗ trợ người nộp thuế, người khai hải quan thực hiện thủ tục hành chính thuế, hải quan.

Bên cạnh đó, tiếp tục phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013, tập trung phổ biến, tuyên truyền về các luật mới được ban hành có liên quan đến đời sống dân sự, kinh tế hoặc các văn bản thuộc lĩnh vực tài chính như Luật Đất đai (sửa đổi), Hải quan (sửa đổi)… và các Nghị định hướng dẫn thi hành./.

Thảo Miên