BT

Bộ trưởng Bộ Tài chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MOF

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức ngành Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt trong việc tham mưu chính sách tài chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), người dân, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội, phù hợp thông lệ tốt của quốc tế, hướng tới các mục tiêu, chuẩn mực của OECD, khơi thông các nguồn lực phục vụ kinh tế xã hội phát triển. Đồng thời, kiên quyết chống tiêu cực trong toàn ngành, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan, tăng cường kỷ luật kỷ cương nội bộ, tăng cường triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Trung ương.

“Ngành Tài chính xin hứa với Thủ tướng Chính phủ sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, quán triệt, cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bằng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước giao”, Bộ trưởng khẳng định.

Bên cạnh những kết quả đạt được của ngành Tài chính và các giải pháp, phương hướng nhiệm vụ đã được nêu trong báo cáo tại Hội nghị, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh thêm một số nội dung quan trọng.

Cụ thể, trong năm 2017, toàn ngành Tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hiện nghiêm và đồng bộ các giải pháp tài chính - NSNN mà Quốc hội, Chính phủ đã đề ra; hoàn thành 100% chương trình xây dựng Luật và Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ giao; chú trọng cải cách thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, góp phần tích cực cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, điều hành chi NSNN triệt để tiết kiệm, hiệu quả, bội chi NSNN trong phạm vi dự toán Quốc hội quyết định; bước đầu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại NSNN, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; hệ thống thị trường tài chính, chứng khoán được phát triển theo hướng hiện đại, hoàn chỉnh về cấu trúc, phục vụ tốt hơn cho mục tiêu huy động vốn, tái cơ cấu DNNN và tăng trưởng kinh tế; công tác quản lý, điều hành giá đã góp phần tích cực hơn trong thực hiện kiểm soát lạm phát; các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, tạo niềm tin của xã hội vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bộ trưởng cũng nêu rõ trong điều hành vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác quản lý thu NSNN ở một số địa bàn, lĩnh vực chưa quyết liệt, chưa theo sát tình hình thực tiễn, diễn biến hoạt động sản xuất - kinh doanh của DN; nợ đọng thuế có khả năng thu còn lớn; tình trạng chi sai quy định, vượt tiêu chuẩn định mức vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị; tiến độ tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN và thoái vốn còn chậm so với yêu cầu đề ra, và nhất là một số nội dung gợi ý rất sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ đã nêu...

Bước sang năm 2018, năm bản lề của kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm 2016 - 2020, dự báo tình hình sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức cả từ môi trường quốc tế và nội tại của nền kinh tế. Trên tinh thần chủ đề điều hành năm 2018 của Chính phủ là "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả", Báo cáo "Đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ tài chính -NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018" của Bộ Tài chính đã đề ra 9 nhóm giải pháp với 29 giải pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2018.

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bộ Tài chính sẽ bám sát tình hình thực tiễn để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp điều hành phù hợp để đạt kết quả cao nhất, đáp ứng yêu cầu của tài chính ngân sách, an toàn nợ công, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia”, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định.

Đánh giá bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, nhiệm vụ của ngành Tài chính trong giai đoạn hiện nay là rất lớn và nặng nề, để đáp lại lòng tin tưởng của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và đặc biệt là của Thủ tướng Chính phủ, sự quan tâm, phối hợp, chia sẻ của các bộ, ngành Trung ương, của cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương, của cộng đồng DN và nhân dân trong cả nước, Bộ trưởng thay mặt ngành Tài chính hứa với Thủ tướng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nhất trí, cùng nhau chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – NSNN đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó./.

H.Y