HSX cho biết theo quy định tại Thông tư 52/2012/TT-BTC về việc công bố thông tin định kỳ trên thị trường chứng khoán: “Các tổ chức niêm yết, cty đại chúng quy mô lớn công bố thông tin về báo các tài chính quý trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày kết thúc quý”.

Xét theo quy định thì thời hạn hoàn thành và công bố báo cáo tài chính quý III/2013 đối với cty niêm yết không có cty con hoặc đơn vị kế toán trực thuộc chậm nhất là ngày 14/11/2013.

Tính đến thời điểm cuối ngày 18/11/2013, HSX vẫn chưa nhận được báo cáo tài chính quý III/2013 của các công ty niêm yết là công ty mẹ hoặc đơn vị kiểm toán cấp.

Theo đó danh sách các công ty niêm yết là công ty mẹ hoặc đơn vị kiểm toán cấp trên chậm nộp báo cáo tài chính gồm có: Cty CP Beton 6 (MCK: BT6), Cty CP thương nghiệp Cà Mau (MCK: CMV); Cty CP Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn (MCK: SBC); Cty CP Chứng khoán Sài Gòn (MCK: SSI). Trong số các công ty niêm yết nêu trên thì có BT6 và SSI có đơn xin gia hạn chậm nộp báo cáo tài chính.

Do vậy, HSX nhắc nhở các cty niêm yết khẩn trương công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2013 theo đúng quy định,đồng thời kèm theo công văn giải trình về việc chậm công bố thông tin./.

Hồng Quyên