Đây được cho là một trong những điểm mới của dự thảo thông tư và đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến. Bộ Tài chính cho rằng, những điểm mới đảm bảo quản lý thuế chặt chẽ, thống nhất, không phát sinh thủ tục hành chính.

Media