Năm 2023, tỉnh Ninh Bình được Thủ tướng Chính phủ giao tổng số vốn đầu tư công là 6.450,2 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương trong nước là 1.342,6 tỷ đồng; vốn nước ngoài (ODA) là 84,39 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương là 5.023,2 tỷ đồng.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là đòn bẩy giúp tăng trưởng nền kinh tế tại địa phương, ngay từ đầu năm, tỉnh Ninh Bình đã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án đầu tư công. Đồng thời, thành lập Tổ công tác do chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 đối với các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh.

Ninh Bình: Giải ngân vốn đầu tư công đạt 23% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao
4 tháng đầu năm, tỉnh Ninh Bình giải ngân vốn đầu tư công đạt 23% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ảnh minh họa: H.T

Tổ công tác đã thường xuyên kiểm tra trực tiếp hiện trường và tổ chức các hội nghị bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2023, giải phóng mặt bằng và thi công các dự án…

Theo đó, tính đến hết tháng 4/2023, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 do địa phương quản lý đã giải ngân được 1.487 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương đạt 342 tỷ đồng, bằng 25,5% kế hoạch vốn; vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 1.145 tỷ đồng, bằng 22,8% kế hoạch vốn giao. Theo thống kê của Bộ Tài chính, hiện Ninh Bình đang đứng thứ 17/63 tỉnh thành về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Nguồn vốn đã giải ngân chủ yếu tập trung vào các công trình dự án trọng tâm, quan trọng, có vai trò chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của giai đoạn 2021 - 2025 và những giai đoạn sau của tỉnh như: Tuyến đường Đông - Tây, tỉnh Ninh Bình (giai đoạn 1), tuyến đường T21, đường tỉnh ĐT.482 kết nối Quốc lộ 1A với Quốc lộ 10 và kết nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 12B tỉnh Ninh Bình; tuyến đường kết nối Quốc lộ 12B với Quốc lộ 21B đoạn từ cầu Tu đến cầu Cọ, huyện Yên Mô…

Cũng theo báo cáo từ UBND tỉnh Ninh Bình về triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, hiện tỉnh đã hoàn thành việc phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 3 dự án thuộc lĩnh vực y tế từ nguồn ngân sách trung ương với tổng mức đầu tư 137 tỷ đồng theo đúng danh mục, mức vốn đã được Thủ tướng Chính phủ thông báo và giao kế hoạch vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh. Đồng thời, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành việc phân bổ, giao kế hoạch đầu tư của chương trình và kế hoạch đầu tư năm 2023 cho từng dự án làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện chương trình.

Tính đến hết tháng 4/2023, tổng số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2023 do địa phương quản lý đã giải ngân được 1.487 tỷ đồng, đạt 23% kế hoạch vốn do Thủ tướng Chính phủ giao.

Về triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG), năm 2023, tổng vốn ngân sách nhà nước bố trí để thực hiện các chương này trên địa bàn tỉnh là 277,8 tỷ đồng, gồm: CTMTQG xây dựng nông thôn mới là 183,3 tỷ đồng; CTMTQG giảm nghèo bền vững 36,06 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách địa phương; CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 58,44 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương. Hiện tỉnh đã thông qua các đề án triển khai thực hiện và ban hành kế hoạch thực hiện cụ thể cho từng CTMTQG trong giai đoạn 2021 - 2025.

Tỉnh Ninh Bình đã kịp thời phân bổ nguồn kinh phí cho các địa phương và các đơn vị có liên quan làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời, thường xuyên đôn đốc các địa phương tập trung triển khai phân bổ cho các dự án, tiểu dự án, nội dung, hoạt động thành phần của các CTMTQG./.