Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 73 /2014/TT-BTC, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; phí đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định và lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động.

Theo đó, đối tượng nộp phí, lệ phí là tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động khi đề nghị các Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (sau đây gọi tắt là Tổ chức kiểm định) thực hiện kiểm định thì phải nộp phí kiểm định theo quy định.

Tổ chức khi nộp hồ sơ đề nghị đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thì phải nộp phí đánh giá điều kiện hoạt động và nộp lệ phí khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động..

Cụ thể, phí kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, Thông tư 73/2014/TT-BTC quy định, mức phí kiểm định nồi hơi có công suất nhỏ hơn 01 tấn/giờ mức thu là 700.000 đồng/ thiết bị; Công suất từ 01 tấn/giờ đến 02 tấn/giờ mức thu là 1.400.000 đồng/ thiết bị; Công suất từ trên 50 tấn/giờ đến 75 tấn/giờ là 10.800.000 đồng/ thiết bị. Đối với bchịu áp lực dung tích đến 02 m3 mức thu là 500.000 đồng/ thiết bị; Dung tích trên 500 m3 mức thu là 7.500.000 đồng/ thiết bị…

Về phí đánh giá điều kiện hoạt động khi cấp, cấp lại trong trường hợp hết thời hạn ghi trên giấy Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Thông tư quy định là 13.500.000 đồng/ lần; Phí đánh giá điều kiện hoạt động khi cấp lại trong trường hợp bổ sung lĩnh vực hoạt động Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động là 5.500.000 đồng/ lần.

Phí kiểm định máy, thiết bị, vật tư yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động do đơn vị sự nghiệp thu là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, đơn vị thu phí được trích để lại 90% số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho các nội dung chi theo quy định. Đơn vị thu phí nộp 10% số tiền phí còn lại vào ngân sách nhà nước

Phí kiểm định do Tổ chức kiểm định là doanh nghiệp thu là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp có nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật đối với số phí thu được và quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/7/2014./.

Phương Quyên